ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ
วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ไปแล้วนั้นบัดนี้มีผู้ผ่านการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารายงานตัวเพื่อยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ณ
อาคาร เรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.กรณีผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ