ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การรับตรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมีบุคคลส่งผลการตรวจร่างกายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยฯ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
โดยดาวน์โหลดได้จาก https://admission.pi.in.th ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒