ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) รอบ 2