ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ข้าราชการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ

ลิงค์ดาวน์โหลดรายชื่อ