ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแจ้งให้ยืนยันสิทธิ์พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงการศึกษาระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้มีผู้ยืนยันสิทธิ์และผู้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

วิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวต่อวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาของตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558