ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

30_bcnnv_logo

ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ให้มารายงานตัวที่ห้อง 613 ภายในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น.

หากพ้นวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดังนี้

รายชื่อตัวจริง

1. นายรฤก ศรีฤกษ์

2. นางสาวสุคนธมาศ ตาลเจริญ

3. นางสาวศุภรดา ธีระเดชชูศักดิ์

รายชื่อผู้ที่ผ่านเป็นตัวสำรอง

1. นางสาวกนกพร เจริญสุข

2 นายวันชนะ คำผ่อง

3 น.ส.มินตรา สามารถ

4 นายอิทธิพัทธ์ พงษ์กายี

5 นายสันติภาพ ปั้นเงิน

6 นางสาวทัศนีย์ สายศรี

7 นางสาวรวิพร พนาชาติ

8 นางสาวชุติมา เก่งสุวรรณกุล

9 นางสาวอุทัยวรรณ มากมูล

10 นางสาววิภาวรรณ ป้องกันภัย

11 นางสาวดวงเดือน เกตุสุนทร