ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 7

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำการการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 เมษายน 2558วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้สมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 64 คน เรียงตามรหัสผู้สมัครทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ฯ มารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย
(ผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของภาครัฐเท่านั้
น)

เพิ่มเติม

ประกาศราชชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ให้มาสอบสัมภาษณืในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 13.00 – 14.00 น ณ วิทยาลัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม