ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปีงบประมาณ 2559

ประกาศสอบราคาจ้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ