ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ

มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้

๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล(43.21.15.00 )จำนวน ๑   เครื่อง

๒.  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (43.21.15.07 )จำนวน ๑๘   เครื่อง

๓.  เครื่องพิมพ์ LaserPrinter แบบ ขาว-ดำ(43.21.21.05 NaN000002)จำนวน ๑ เครื่อง

๔.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) (43.22.26.12 )จำนวน ๑๐   เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ๖๘๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ ไซต์ www.prd.go.th,www.bcnnv.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๔๐๖๕๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐