ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้อาจารย์สุชีวา วิชัยกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562