ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9 ไปแล้วนั้น
วิทยาลัย ขอประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม 2 คน ดังนี้

  1. วาสนา     ภูมิรัตน์ศีรี
  2. กัญญาภัค   เพียรไชสงค์

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ นำผลการตรวจร่างกายส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องวิชาการ 307 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560