ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐

ประกาศ

 ขอเลื่อน การประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการตรวจร่างกายหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐

ไปยังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561