ประชุมการเตรียมการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก อาจารย์พร บุญมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร