ประชุมปฏิบัติการเตรียมระบบสารสนเทศฯ 12-13 ธ.ค.55

เรียนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

  1. ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์
  2. ดร.สุชีวา วิชัยกุล
  3. ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
  4. คุณสสิกัณย์ พื้นหัวสระ
  5. คุณนพวรรณ อาษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบสารสนเทศฯ เพื่อรับรองการเข้าตรวจจากสถาบัน
การศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล

ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมนิตยาดำรงวุฒิ ชั้น 6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

รถจะออกจากวิทยาลัยฯ เวลา 07.00 น. หมายเลขทะเบียน
ฮฉ 6128 โดยมี นายคล้าย แสงทอง เป็นผู้ขับ

ขอบคุณมากค่ะ

งานQA