ประชุมวิชาการ อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล

สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการผู้บริหารการพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล” (The 2nd National Nursing Administration Conference on Future of Administrators and Leaders) สำหรับผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโทขึ้นไป และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมโดยค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตอบรับการเข้าร่วมประชุม โทรสารหมายเลข 0-2589-7121, 0-2589-4512 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล