ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความรู้และทักษะด้านการออกข้อสอบวัดความรู้รวบยอดที่มีคุณภาพทางการพยาบาลและให้ได้ข้อสอบความรู้รวบยอดที่ตรงกับวัตถุประสงค์ส่งผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่งมีความรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา จากวิทยาลัยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและวิพากษ์บลูพรินท์ข้อสอบ (test blueprint) ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการไปแล้ว

ระยะที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ๘ รายวิชาหลัก จาก test blue print ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีและบรรยาย เรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตในยุคกระแสของการเปลี่ยนแปลง ดร.ศรีวรรณ มีบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ  โดยมีการแบ่งกลุ่ม ๘ วิชาหลักทางการพยาบาลจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒)วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ๔) วิชาการผดุงครรภ์ ๕)วิชาการพยาบาลมารดาทารก ๖) วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๗)วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น และ ๘)วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง