ประวัติวิทยาลัย

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.bcnnv.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/05/12091222_1212022328813980_6734001567093511718_o.jpg” image_height=”275″ align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เดิมเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก) ในปีพ.ศ. 2474 ชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์วชิระ โดยตั้งอยู่ในวชิระพยาบาล

  • พ.ศ. 2485 วิทยาลัยได้โอนสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2494 ได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย วชิระ
  • พ.ศ. 2508 ได้มีการพัฒนามาเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยวชิระ สังกัดกรมอนามัย
  • พ.ศ. 2530 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ วชิระ สังกัดศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 1 กรมอนามัย
  • พ.ศ. 2536 วิทยาลัยได้โอนจากกรมอนามัยมาสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ซึ่งสถาบันนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อว่าสถาบันพระบรมราชชนก ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 วิทยาลัยได้รับพระราชทานนามว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธย สว. เป็นตราประจำวิทยาลัย ขณะนั้นยังคงอยู่ในรั้วเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซึ่งมีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์เพ็ญพรรณ รักเสนาะ ได้ประสานงานกับ นายแพทย์เสกสม สุวรรณกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการสนับสนุนจาก นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้วางแผนโครงการย้ายวิทยาลัยมาอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลนพ รัตนราชธานี[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ในโอกาสนี้สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ซึ่งนับเป็นวันแห่งการสถาปนาวิทยาลัยแห่งนี้สืบต่อมา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541 วิทยาลัยได้ย้ายมาอยู่ภายในรั้วเดียวกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีสถานที่ตั้ง คือ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-540-6500 โทรสาร 02-540-6517 www.bcnnv.ac.th ในขณะนั้น ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และนายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้วางกรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับโรงพยาบาลเป็นสถาบันคู่แฝด เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันความสัมพันธ์เชิงกัลยาณมิตรนี้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 31 สิงหาคม 2541

วิทยาลัย ได้เสนอโครงการเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสาทปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเสนอเอกสารประเมินตนเอง 9 ฉบับ ผ่านคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งเพื่อพิจารณาและมีการตรวจเยี่ยมวิทยาลัย รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติรับวิทยาลัยเป็นสถาบันสมทบ และมีพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 (พรก. เล่ม 120 ตอนที่ 35 ก. ลงวันที่ 29 เมษายน 2546)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]