ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อว่า โรงเรียนผดุงครรภ์วชิระ ตั้งอยู่ในวชิรพยาบาล ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) เมื่อปี พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2494 ได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย วชิระ
พ.ศ. 2530 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ วชิระ สังกัดศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 1 กรมอนามัย ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระชนมายุ 90 พรรษา
ในปีพุทธศักราช 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วชิระ” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่สถาบันการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย “สว” เป็นตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2538 อาจารย์เพ็ญพรรณ รักเสนาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ประสานงานกับ นายแพทย์เสกสม สุวรรณกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วางโครงการย้ายวิทยาลัยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ดังนั้น วิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสืบต่อมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2541 วิทยาลัยได้ย้ายมาอยู่ในรั้วเดียวกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดย ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้มีการวางกรอบแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับโรงพยาบาลให้เป็นสถาบันคู่แฝด เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ร่วมกัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติรับวิทยาลัยเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546
และใน ปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรและความร่วมมือของเครือข่ายด้านวิชาการและด้านสุขภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ส่งผลให้วิทยาลัย ได้รับการรับรองคุณภาพสถาบันจากสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นระดับการรับรองสูงสุดสำหรับการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต