ประวัติ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ

มัณฑนา เหมชะญาติ

ชื่อ-สกุล ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ

 • ตำแหน่งทางการบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (พ.ศ. 2556)
 • เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
 • ตำแหน่งทางวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D (nursing) (ณ University of Virginea USA.พ.ศ.2546) สาขา Nursing
 • Master of Science in nursing Old Coninion University USA. พ.ศ.2542 สาขา Community Health Nursing
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534) สาขา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
 • พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เกียรตินิยมอับดับ 2 (วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2528) สาขา พยาบาลศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • กระบวนการวิจัย
 • การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่มีความเชี่ยวชาญ

 • จัดการอบรมและเป็นวิทยากรหลักในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ประมาณ 6 รุ่น รุ่นละ 30-100 คน โดยใช้เวลารุ่นละประมาณ 1 ปี ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นงานวิจัยที่สามารถนำเสนอในเวทีวิชาการระดับจังหวัดและระดับชาติ และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 • วิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น
 • วิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะเวลา 3 ปี ใช้ทุนจากภายนอก