ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการบนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมาใช้เชื่อมโยงการดูแล ส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นการให้บริการ ที่เป็นมิตรมีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดการศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์สื่อสาร และการเทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ปณิธาน
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสําเร็จด้วยปัญญาและความสุข