ปรัชญา/ปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการ บนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมาใช้เชื่อมโยงการดูแล ส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กล่าวโดยเป็นการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้บริบทและวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์สื่อสาร และการเทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสำเร็จด้วยปัญญาและความสุข