ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (จพช.)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตลอดหลักสูตร 101 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 83 หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต