ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ตามที่วิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์
    1.1 นางสาวสุดาพร   ผาดโผน
  2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา
    ไม่มีผู้สมัคร
  3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
    ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จึงขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]