ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่วิทยาลัยรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 และทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น

ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชริระ ได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา

  1. นายนัฐวุฒิ  สังประเสริฐ
  2. นายศักดิ์พัต  รัตนสุรีย์
  3. นางสาวธัญญรัศมี์  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

  1. นางจารุนันท์  ภาชินดา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับ 1 มารายงานตัว หากไม่มาจะพิจารณาลำดับถัดไปมารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559