ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานนวดแผไทย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น วิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย ดังนี้

1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์หอมหวล

2. นางชฎาภรณ์ วิวัชพงษ์

3. นางสาวสุดสายชล แขกรัมย์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วซิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ประกาศ ณวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563