ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 30 ก.ย. 59 นั้น

ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  1. จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานบริการวิชาการ นส.พิมพ์พินันท์ เนคะมัชชะ
  2. จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิจัย นส.ภารดี โศจิวัจน์

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 13 ต.ค. 58 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศ วันที่ 13  ต.ค. 2558