ผลการสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

uuu

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง ผลการสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน

และหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น

 บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้คัดเลือก บริษัททีเอแอล ๕๕ จำกัด

เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาจ้าง กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ