ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒) ไปแล้วนั้น จึงเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ให้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดได้จาก www.bcnnv.ac.th หรือ https://admission.pi.in.th/ และขอให้ส่งเอกสารผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายไม่ส่งผลการตรวจร่างกายภายในวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์