พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ (การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน) แผน ก ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นดังนี้
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต 11 หน่วยกิต
หมวดวิชาแกนเฉพาะสาขา (วิชาชีพการพยาบาล) 12 หน่วยกิต
-วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต