พันธกิจ วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน

วิจัย

วิจัยสร้างองค์ความรู้พัฒนาการเรียนการสอน

บริการวิชาการ

บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมและชี้นำชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ

ทำนุบำรุงศิลปะ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการวิจัย

พัฒนาองค์กร

มีสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสำเร็จด้วยปัญญาและความสุขเป็นองค์กรชั้นนําที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการจัดการศึกษาพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บนความเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่อาเซียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้พัฒนาการเรียนการสอน
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมและชี้นำชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
  4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการวิจัยและบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้องค์กรที่มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล