พันธกิจ วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ

วิจัย

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านสุขภาพ

บริการวิชาการ

พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ทำนุบำรุงศิลปะ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

พัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

พันธกิจ
วิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีพันธกิจดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านสุขภาพ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนําที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีความหมาย ดังนี้

องค์กรชั้นนํา หมายถึง เป็นองค์กรทางการศึกษาด้านการพยาบาลที่มุ่งเน้นชุมชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

เป้าหมาย
1. บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ร้อยละ 100 ในการสอบครั้งแรก
2. ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล เป็นะยะเวลา 5 ปีการศึกษา
3. ได้รับการรับรองคุณภาพจากเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN – QA)
4. เป็นวิทยาลัยพยาบาลยอดนิยมที่มีผู้สนใจเลือก 1 ใน 5 ของประเทศ

ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง มีผลการวิจัยและผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ มีผลกระทบและการนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย
1. ผลการวิจัยและผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ มีผลกระทบและการนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ชุมชน หมายถึง กลุ่มประชากรในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
1. มีแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้
3. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน