พิธีคืนนิสิตสู่แผ่นดิน จพช. รุ่น 5 ปี 2555


“ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดให้มีพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตรนบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยมี รศ.ดร.พนิต เข็มทอง เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและครอบครัวมารับบัณฑิตคืนสู่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าของทุนต่อไป”

From พิธีคืนนิสิตสู่แผ่นดิน จพช. รุ่น 5 ปี 2555 (#2), posted by on 6/12/2012 (84 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher