พิธีจุดประทีป ปณิธาน รุ่น 115 ปี 2556


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วริชะ พิธีการมอบหมวกและดวงประทีป เป็นประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพการพยาบาลที่สืบทอดกันมายาวนาน หมวกพยาบาลเป็นหมวกผ้าสีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ อ่อนโยน และสะอาด ดวงประทีป แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาล เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมวกและดวงประทีปแล้วจึงถือเครื่องคติเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ คือ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งองค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดเกล้าประทานข้อความแก่พยาบาลว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฝากฟ้าสุรารัยสู่แผ่นดิน” สอดคล้องกับปณิธานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์”

From พิธีจุดประทีป ปณิธาน รุ่น 115 ปี 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/05/2013 (40 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2