พิธีจุดประทีป ปณิธาน 2555


“ดวงประทีปส่องสว่างและอบอุ่นให้หมู่ชนฉันใด พยาบาลก็จะส่องสว่างอย่างอบอุ่นและเข้าใจหมู่ชนฉันนั้น “

From พิธีจุดประทีป ปณิธาน 2555, posted by on 1/20/2012 (33 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher