พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 113 และนิสิต จพช.


“พิธีประดับหมวกจุดประทีป ปณิธาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิต จพช. ก่อนฝึกปฏิบัติในคลินิค”

From พิธีประดับหมวกและเข็มชั้นปี2555, posted by on 1/19/2012 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher