พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #3


“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น”

From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #3, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (88 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2