พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมี ดร.พยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมและได้รับเกียรติจาก นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ และการปลูกฝังค่านิยม MOPH ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 49 คน