ภาพพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

วันที่ 1 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข และร่วมบรรยายในหัวข้อ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 16 คน