พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ใน วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ดร.พเยาว์  พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการเสวนาหัวข้อ“นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ” โดยวิทยากร ดังนี้ ๑. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ ๔ และประธาน Service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข ๒. นางศศิพินทุ์ มงคลไชย โรงพยาบาลอุดรธานี ๓. นางสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ดร.สุชีวา วิชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา