พิธีเปิดหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 2


“กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ”

From พิธีเปิดหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 2 5 พ.ย. 55, posted by on 11/06/2012 (55 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher