พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (ชมภาพ)


“พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หอประชุม ชั้น 8”

From พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 3/14/2013 (221 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2