ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานอำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ของอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง ผศ. ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ เป็นวิทยากร มีการ SHARE ประสบการณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล และให้แต่ละภาควิชานำเสนอแผนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์ในสาขาวิชา