ภาพกิจกรรมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

พิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 (ระยะที่ 1) และ วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 (ระยะที่2) โดย ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานพิธีปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม แก่ข้าราชการ ในระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนภูมิภาคในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 49 คน