ภาพบรรยากาศโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีกาศึกษา 2563

โครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการจิตตปัญญาพัฒนาความเป็นมนุษย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 119 ระหว่างวันที่ 2-3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธาน โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประภัสสร พงษ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความเสี่ยงด้านจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล “ข้อคิดจากกรณีศึกษา” ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โรจนาวี ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นางสาวเมทินี บุญเที่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้า wound Care Clinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,นางสาววิสิฏฐา พันธุ์เอี่ยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสวนาเรื่อง “พลังรัก พลังชีวิต คิดบวก เพื่อวิชาชีพการพยาบาล”

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก บรรยายเรื่อง “Smart Nurse in New Normal Era” และช่วงบ่าย เรื่องเล่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย คุณจันทร์คำ เลาหะวิไลย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ

1h64xf_J1WV0-cW52jq-nSAiE266p-r3o