ภาพพิธีประทีปปณิธานและจุดตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปีการศึกษา 2564

พิธีประทีปปณิธานและจุดตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดพิธีประทีปปณิธานและจุดตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 2 รุ่น 122 แสดงถึงการถ่ายทอดแสงสว่างทางปัญญา แสงสว่างจากตะเกียงเป็นสัญลักษณ์ของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ซึ่งอุทิศตน เสียสละ อุทิศชีวิตของตนเพื่อการพยาบาลผู้ป่วย สำหรับพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในการส่งมอบแสงประทีป