ภาพพิธีปิดโครงการอบรมและมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต” (หลักสูตร 1 เดือน)

พิธีปิดโครงการอบรมและมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต” (หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 10 กันยายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (หลักสูตร 1 เดือน) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร อีกทั้งยังให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสุรีย์พร กุมภคาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้ โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงคมนาคมและสังกัดโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน