ภาพพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและคืนบัณฑิตสู่แผ่นดินประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาพยาบาลรุ่น 119  ในงานคณาจารย์และผู้สําเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียน ๑  ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณาจารย์ประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.พเยาว์ พงศ์ศักดิ์ชาติเป็นประธานในพิธี