ภาพพิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดพิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมีดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธาน