ภาพพิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธี “สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖”

From พิธีสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 9/16/2013 (81 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2