ภาพพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสดุดีและถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเจิมหนังสือ มอบโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาการศึกษา อาจารย์ผู้สอนผู้ริเริ่มพัฒนาองค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก และกล่าวโอวาทแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ทั้ง 39 แห่ง ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting , Facebook Live และ Youtube Live

        จากนั้น ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู เจิมหนังสือ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านผลการเรียนดี ด้านผู้นำดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น และให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาล ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Onsite โดยยึดหลักมาตรการ Social Distancing