ภาพรองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ The Ethical Review Board (ERB)

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และ วิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ เยี่ยมชมศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ The Ethical Review Board (ERB) และชมผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมทั้ง ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับ