ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัยเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัยเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัย เพื่อเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานระดับสากล (NECAST & SIDCER – FERCAP) ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยนำร่อง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พญ.จันทรา เหล่าถาวร และทีมจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดประชุมครั้งนี้ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน