ภาพโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

งานทะเบียน วัดและประเมินผล กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ จากสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 202 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ